С. Л. Тігіпко

УКР РУС   Написати нам Надіслати другу
Додати у вибране
ПРО ПАРТІЮ - Статут
Хто ми такі? Програма Статут Керівники З'їзди Фотогалерея

 

СТАТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ТРУДОВА УКРАЇНА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.1. Політична партія "Трудова Україна" (далі - ПАРТІЯ) є політичною партією, що об'єднує у своїх лавах на добровільних засадах громадян України, які підтримують цілі та завдання, проголошені в Програмі ПАРТІЇ, та керуються в практичній діяльності її Статутом.
    1.2. Національне відродження українського суспільства є основним ідеологічним постулатом ПАРТІЇ.
    1.3. ПАРТІЯ провадить свою діяльність на засадах демократії, самоврядування, гласності, добровільності, взаємоповаги, рівності прав усіх її членів, дотримання дисципліни, законності.
    1.4. ПАРТІЯ поширює свою діяльність на всю територію України.
    1.5. ПАРТІЯ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, програмних документів ПАРТІЇ та цього Статуту.
    1.6. ПАРТІЯ є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс і рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи, бланки, символіку та інші необхідні реквізити. Символіка ПАРТІЇ реєструється в установленому законом порядку.
    1.7. Місцезнаходження центральних партійних органів:
м. Київ, вул. Артема, 77.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

    2.1. Мета діяльності ПАРТІЇ - сприяти створенню дійсно справедливого суспільства, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях, побудові демократичної правової держави, яка б надавала рівні можливості для розвитку здібностей і реалізації прагнень та ініціативи всіх своїх громадян, надійні соціальні гарантії і забезпечувала гідний рівень їх життя.
    2.2. Головними завданнями ПАРТІЇ є:

 • всебічне сприяння проведенню і поглибленню в Україні прогресивно-демократичних процесів, створенню відкритого, високорозвиненого громадянського суспільства;
 • сприяння проведенню реформ, спрямованих на побудову демократичної та правової держави Україна із соціально-ринковою економікою;
 • сприяння розвитку і зміцненню демократичних, соціальних, економічних та правових підвалин Української держави;
 • сприяння захисту непорушності та невідчужуваності визнаних світовою спільнотою прав людини;
 • сприяння вираженню інтересів підприємців і робітників, трудового класу загалом, узгодження їх з інтересами держави та всього суспільства в цілому.

    2.3. Для виконання своїх завдань ПАРТІЯ в установленому законом порядку:

 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;
 • представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів ПАРТІЇ в державних і громадських органах;
 • бере участь у виробленні державної політики, формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування через представництво в них членів ПАРТІЇ;
 • вносить пропозиції до органів влади і управління;
 • бере участь у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів;
 • бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізацїї своїх цілей і завдань;
 • здійснює заходи та політичні акції, спрямовані на пропаганду своїх ідей, цілей, поширює інформацію про свою діяльність;
 • сприяє розробці та прийняттю демократично-орієнтованих законодавчих актів;
 • створює установи та організації, засновує видавництва, засоби масової інформації;
 • утворює депутатські фракції (групи) у Верховній Раді України та інших представницьких органах;
 • створює або вступає в політичні блоки, коаліції тощо.

3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

    3.1. Членом ПАРТІЇ може бути громадянин України, який досяг вісімнадцяти років і має виборче право, поділяє принципи та цілі ПАРТІЇ, визнає і виконує положення її Програми, цього Статуту і бере участь у діяльності ПАРТІЇ.
    3.2. У ПАРТІЇ встановлюється індивідуальне фіксоване членство.
    3.3. Прийняття до ПАРТІЇ здійснюється її центральними органами, місцевими та територіальними організаціями на підставі особистої заяви-анкети кандидата з доданням рекомендацій не менше ніж двох членів ПАРТІЇ. Члену ПАРТІЇ видається партійний квиток установленого зразка. Член ПАРТІЇ не може бути одночасно членом іншої політичної організації, але може бути водночас членом громадської організації, руху тощо, якщо їх програмні положення і практична діяльність не суперечать Програмі та Статуту ПАРТІЇ. Член ПАРТІЇ в будь-який час може вийти з ПАРТІЇ на підставі особистої заяви.
    3.4. Член ПАРТІЇ має право:

 • брати участь у статутній діяльності ПАРТІЇ;
 • брати участь у роботі партійних органів під час розгляду його пропозицій, заяв тощо в межах, передбачених цим Статутом;
 • обирати і бути обраним у всі статутні органи ПАРТІЇ;
 • мати доступ до інформації з різних аспектів діяльності ПАРТІЇ;
 • бути висунутим як кандидат від ПАРТІЇ для обрання до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • бути членом фракції (групи) чи іншого депутатського об`єднання ПАРТІЇ в законодавчих (представницьких) органах держави та органах місцевого самоврядування;
 • звертатися за допомогою в будь-який орган ПАРТІЇ для захисту законних прав та інтересів у зв`язку зі статутною діяльністю ПАРТІЇ;
 • матеріально та фінансово підтримувати ПАРТІЮ;
 • добровільно виходити з ПАРТІЇ шляхом подання особистої заяви.

    3.5. Член ПАРТІЇ зобов`язаний:

 • дотримуватися принципів і цілей, викладених у програмних документах та Статуті ПАРТІЇ;
 • виконувати рішення статутних органів ПАРТІЇ;
 • регулярно сплачувати членські внески;
 • виконувати взяті на себе зобов`язання і доручення;
 • не чинити дій, які суперечать Програмі ПАРТІЇ та її Статуту або не сумісні з ними, та таких, що завдають шкоди ПАРТІЇ;
 • надавати всебічну допомогу на виборах до органів державної влади та органів місцевого самоврядування особам, яких висунула або підтримує ПАРТІЯ;
 • дотримуватися партійної дисципліни.

    3.6. Член ПАРТІЇ може бути виключений з її складу:

 • за недотримання або порушення Статуту ПАРТІЇ;
 • за дії, що суперечать програмним документам ПАРТІЇ чи не сумісні з ними;
 • за дискредитацію ПАРТІЇ;
 • у разі визнання особи недієздатною чи обмеженою в дієздатності;

    3.7. За членом, виключеним з ПАРТІЇ, зберігається право апелювати до керівних партійних органів вищого рівня. Апеляція має бути розглянута не пізніше ніж через три місяці після її подання.
    3.8. Членський облік у ПАРТІЇ регулюється "Положенням про членський облік у ПАРТІЇ".

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

    4.1. Структуру ПАРТІЇ утворюють центральні партійні органи, територіальні та місцеві партійні організації.
    4.2. До складу центральних партійних органів входять:

 • З'їзд ПАРТІЇ;
 • Голова ПАРТІЇ;
 • Політична рада ПАРТІЇ (далі - Політрада);
 • Політичний виконавчий комітет ПАРТІЇ (далі - Політвиконком);
 • Ревізійна комісія ПАРТІЇ (далі - Ревізійна комісія).

    4.3. До територіальних партійних організацій належать:

 • Кримська республіканська партійна організація;
 • обласні партійні організації;
 • Київська міська партійна організація;
 • Севастопольська міська партійна організація.

    4.4. До місцевих партійних організацій належать: первинні, сільські, селищні, районні в містах і районні та міські партійні організації.
    4.5. Територіальні та місцеві партійні організації у своїй діяльності керуються Статутом ПАРТІЇ, та, після погодження Політвиконкомом, реєструються в установленому чинним законодавством порядку.

5. ЦЕНТРАЛЬНІ ПАРТІЙНІ ОРГАНИ

    5.1. Найвищим керівним партійним органом є З'їзд ПАРТІЇ, який скликається Політвиконкомом не рідше ніж один раз на три роки.
    5.2. Позачергові з'їзди можуть скликатися:

 • при потребі, Ревізійною комісією, з попереднім схваленням Політвиконкомом;
 • з ініціативи Політвиконкому, за рішенням, ухваленим консенсусом голосів;
 • на вимогу двох третин територіальних та місцевих партійних організацій.

    5.3. Про проведення З'їзду оголошується не пізніше ніж за два місяці до його початку.
    5.4. Делегати З'їзду обираються на конференціях (зборах) партійних організацій відповідно до норми представництва, яка встановлюється Політвиконкомом. Політвиконком повідомляє територіальні партійні організації про час, дату, місце проведення, Регламент, попередній порядок денний З'їзду, які, у свою чергу, не пізніше ніж за місяць до початку З'їзду доводять цю інформацію до відома місцевих партійних організацій.
    5.5. З'їзд уважається правомочним, якщо для участі в ньому зареєструвалося більше ніж дві третини обраних делегатів.
    5.6. Рішення на З'їзді ухвалюються простою більшістю голосів від загальної кількості делегатів, зареєстрованих на З'їзді, окрім рішень про реорганізацію та ліквідацію ПАРТІЇ, внесення змін і доповнень до Статуту ПАРТІЇ, її Програми, які ухвалюються кваліфікованою більшістю - не менше ніж двома третинами голосів зареєстрованих на З'їзді делегатів, якщо інше не визначено Статутом ПАРТІЇ.
    5.6.1. До компетенції З'їзду належать:

 • визначення політики ПАРТІЇ та стратегії її діяльності;
 • ухвалення і затвердження Програми і Статуту ПАРТІЇ та рішень про внесення змін і доповнень до них;
 • ухвалення і затвердження від ПАРТІЇ, за поданням Політвиконкому, кандидата в Президенти України;
 • ухвалення і затвердження від ПАРТІЇ, за поданням Політвиконкому, виборчого списку кандидатів у народні депутати України;
 • обрання, за поданням Політвиконкому, Голови ПАРТІЇ терміном на три роки;
 • обрання, за поданням Політвиконкому, Голови Політради терміном на три роки;
 • обрання, за поданням Політвиконкому, Голови Політвиконкому терміном на три роки;
 • визначення і затвердження загального кількісного та обрання персонального складу Політвиконкому терміном на три роки;
 • розгляд і затвердження, за поданням Голови ПАРТІЇ, терміном на три роки загального кількісного та персонального складу Ревізійної комісії, у тому числі кандидатури її Голови;
 • заслуховування і затвердження звітів Політвиконкому та Ревізійної комісії;
 • реалізація права власності на кошти і майно ПАРТІЇ;
 • ухвалення рішення про реорганізацію чи ліквідацію ПАРТІЇ, створення ліквідаційної комісії;
 • обрання на посаду керівників усіх територіальних партійних організацій;
 • делегування розгляду і вирішення всіх питань, які належать до компетенції З'їзду ПАРТІЇ, Політвиконкому.

    5.6.2. З'їзд може прийняти до свого розгляду будь-яке питання, що стосується діяльності ПАРТІЇ.
    5.7. Голова ПАРТІЇ керує діяльністю ПАРТІЇ. Він обирається на З'їзді ПАРТІЇ, за поданням Політвиконкому, терміном на три роки. Голова ПАРТІЇ входить до складу Політвиконкому і Політради.
    5.7.1. Голова ПАРТІЇ:

 • представляє ПАРТІЮ в усіх зовнішніх зносинах;
 • має право підписувати всі документи від імені ПАРТІЇ, відкривати рахунки в установах банків;
 • має право робити від імені ПАРТІЇ заяви, звернення, публічні виступи;
 • організовує підготовку і скликання чергових засідань Політради;
 • подає на розгляд і затвердження З'їзду ПАРТІЇ склад Ревізійної комісії, включаючи кандидатуру її Голови;
 • має право вимагати скликання позачергових засідань Політради;
 • ухвалює рішення про скликання конференцій територіальних партійних організацій, якщо таке рішення не було ухвалене відповідною територіальною партійною організацією;
 • курує роботу Секретаріату ПАРТІЇ;
 • у межах, визначених З'їздом ПАРТІЇ чи Політвиконкомом, здійснює оперативне управління і безпосереднє розпорядження коштами і майном ПАРТІЇ;
 • вирішує інші питання щодо керівництва ПАРТІЄЮ, які не належать до компетенції З'їзду ПАРТІЇ.

    5.8 Політрада являє собою консультативно-дорадчий орган ПАРТІЇ, функціональним завданням якого є аналіз діяльності ПАРТІЇ за період, що передував черговому засіданню Політради, задля оперативного реагування та ухвалення відповідних рішень щодо поліпшення роботи ПАРТІЇ, з урахуванням подій та процесів, що відбуваються в державі. Політрада формується в такому складі: Голова ПАРТІЇ, Голова Політради, усі члени Політвиконкому, керівники всіх територіальних партійних організацій (за посадою), а також усі члени ПАРТІЇ, які є народними депутатами України. Голова Політради обирається, за поданням Політвиконкому, З'їздом ПАРТІЇ терміном на три роки. Політрада проводить свою роботу у формі засідань, що скликаються Головою ПАРТІЇ не рідше ніж один раз на півріччя. Очолює проведення засідань Політради її Голова.
    5.8.1. Позачергові засідання Політради можуть скликатися на вимогу Голови ПАРТІЇ, за рішенням Політвиконкому або однієї третини членів Політради.
    5.8.2. Засідання Політради є правомочним, якщо в ньому брало участь більше ніж половина її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Політради. Рішення Політради мають рекомендаційний характер для Політвиконкому та З'їзду ПАРТІЇ.
    5.9. Політвиконком відіграє провідну роль в управлінні та координації роботи ПАРТІЇ та проводить свою роботу в період між з'їздами ПАРТІЇ. Склад Політвиконкому визначається З'їздом ПАРТІЇ терміном на три роки. Політвиконком проводить свою роботу у формі засідань, які скликаються не рідше ніж один раз на місяць.
    5.9.1. Політвиконком проводить свою роботу згідно з Регламентом Політвиконкому, який затверджується відповідним рішенням на першому засіданні Політвиконкому. Усі рішення Політвиконкому фіксуються в протоколі за підписом його Голови.
    5.9.2. До компетенції Політвиконкому належать:

 • скликання та, у випадках, передбачених цим Статутом, схвалення скликання З'їзду ПАРТІЇ;
 • організація виконання рішень З'їзду ПАРТІЇ;
 • подання на розгляд З'їзду ПАРТІЇ кандидатури претендента в кандидати на посаду Президента України;
 • подання на розгляд З'їзду ПАРТІЇ, для ухвалення і затвердження, списку кандидатів у народні депутати України;
 • подання на З'їзд ПАРТІЇ, для обрання, кандидатури Голови ПАРТІЇ;
 • скликання, у разі потреби, позачергових засідань Політради;
 • визначення норми представництва для регіонів на З'їзд ПАРТІЇ, формування Регламенту, попереднього порядку денного З'їзду ПАРТІЇ та визначення місця і часу його проведення;
 • контроль і координація діяльності територіальних та місцевих партійних організацій;
 • погодження, за поданням керівників територіальних партійних організацій, призначення керівників усіх місцевих партійних організацій;
 • ухвалення рішень з погодження та про створення і ліквідацію територіальних та місцевих партійних організацій за дії та діяльність, які суперечать положенням Статуту ПАРТІЇ та її Програми або не сумісні з ними;
 • кооптація, з наступним затвердженням на З'їзді ПАРТІЇ, згідно з Регламентом Політвиконкому, до свого складу будь-кого з членів ПАРТІЇ;
 • ухвалення рішень про створення установ, організацій, заснування видавництв, засобів масової інформації;
 • призначення Керівника Секретаріату ПАРТІЇ, за поданням Голови ПАРТІЇ, затвердження порядку діяльності, структури і штатного розпису Секретаріату ПАРТІЇ, прийняття і звільнення з роботи його працівників, визначення і затвердження їхніх повноважень;
 • здійснення контролю за роботою Секретаріату ПАРТІЇ;
 • створення робочих, консультативно-дорадчих органів з основних напрямів діяльності ПАРТІЇ та затвердження положень про них;
 • ухвалення і затвердження "Положення про членський облік у ПАРТІЇ", "Положення про розмір, порядок сплати, розподіл і використання членських внесків у ПАРТІЇ", "Положення про Ревізійну комісію ПАРТІЇ", інших внутрішніх документів ПАРТІЇ (інструкцій, регламентів, положень тощо);
 • затвердження зразків: печатки, штампів, бланків, інших реквізитів, партійного квитка, а також символіки ПАРТІЇ;
 • прийняття до ПАРТІЇ, згідно з Регламентом Політвиконкому, нових членів, організація обліку їх членства;
 • виключення зі складу ПАРТІЇ її членів;
 • установлення розміру та черговості сплати партійних внесків;
 • визначення порядку розпорядження коштами і майном ПАРТІЇ, затвердження і щорічна публікація її бюджету для оприлюднення;
 • вирішення інших питань щодо діяльності ПАРТІЇ відповідно до програмних документів ПАРТІЇ та її Статуту;
 • ухвалення рішень з усіх питань, делегованих йому З'їздом ПАРТІЇ;
 • виконання інших функцій, відповідно до мети та завдань, які ставить перед собою ПАРТІЯ.

    5.10. Контрольним органом ПАРТІЇ є Ревізійна комісія, склад якої, включаючи кандидатуру її Голови, розглядається і затверджується З'їздом ПАРТІЇ, за поданням Голови ПАРТІЇ.
    5.10.1. Ревізійна комісія:

 • перевіряє виконання бюджету центральними партійними органами, територіальними та місцевими організаціями ПАРТІЇ;
 • здійснює ревізію фінансового стану діяльності ПАРТІЇ;
 • контролює та аналізує стан справ у сфері обліку і звітності;
 • розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та подає свої рекомендації Політвиконкому і З'їзду ПАРТІЇ та висновки щодо них;
 • розглядає скарги та апеляції членів ПАРТІЇ;
 • координує діяльність ревізійних комісій територіальних та місцевих партійних організацій;
 • звітує перед З'їздом ПАРТІЇ про результати своєї діяльності;
 • періодично інформує Політвиконком про стан фінансової дисципліни в ПАРТІЇ;
 • при потребі, з попереднім схваленням Політвиконкомом, скликає позачерговий З'їзд ПАРТІЇ.

    5.10.2. Очолює та організовує роботу Ревізійної комісії її Голова,
який обирається З'їздом ПАРТІЇ терміном на три роки. Рішення Ревізійної комісії ухвалюються на її засіданнях, які скликаються Головою Ревізійної комісії в міру потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо участь у ньому бере більше ніж половина членів Ревізійної комісії. Рішення Ревізійної комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала проста більшість від кількості членів, які брали участь у засіданні.
    5.10.3. Ревізійна комісія керується у своїй діяльності "Положенням про Ревізійну комісію ПАРТІЇ", що затверджується Політвиконкомом.
    5.11. Для виконання поточної організаційної роботи в ПАРТІЇ створюється її Секретаріат. Структура, порядок діяльності, повноваження і штатний розпис Секретаріату ПАРТІЇ затверджуються Політвиконкомом, який також контролює його роботу. Керівник Секретаріату ПАРТІЇ призначається Політвиконкомом за поданням Голови ПАРТІЇ.

6. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТА МІСЦЕВІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

    6.1. Місцеві партійні організації
    6.1.1. Основою ПАРТІЇ є її члени, які шляхом об'єднання за місцем проживання можуть створювати сільські, селищні, районні в містах первинні партійні організації.
    6.1.2. Рішення про створення первинної партійної організації ухвалюють установчі збори, які скликаються і проводяться за рішенням правління відповідної обласної партійної організації з подальшим погодженням такого рішення Політвиконкомом. Рішення про створення первинної партійної організації повноважне, якщо на установчих зборах присутні не менше ніж три члени ПАРТІЇ, які мешкають у відповідній місцевості та утворюють таку первинну партійну організацію.
    6.1.3. Первинні партійні організації входять до складу районних або міських партійних організацій та здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту.
    6.1.4. Найвищим органом первинної партійної організації є збори, які скликаються в міру потреби, але не рідше ніж один раз на рік. Про час скликання зборів керівник первинної партійної організації повідомляє її членів не пізніше ніж за три дні до їх проведення. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше ніж половина членів партійної організації. Рішення на зборах ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на зборах членів партійної організації.
    6.1.5. Збори первинної партійної організації:

 • подають вищій місцевій партійній організації пропозиції щодо кандидатури керівника своєї партійної організації для призначення і погодження з Політвиконкомом;
 • обирають, при потребі та за погодженням з керівником вищої місцевої партійної організації, заступника керівника своєї партійної організації;
 • обирають ревізора своєї первинної партійної організації терміном на три роки;
 • обирають, відповідно до норми представництва, делегатів на загальні збори партійної організації вищого рівня;
 • вносять пропозиції до вищих органів ПАРТІЇ;

    6.1.6. Збори повноважні розглядати будь-які питання, що не належать до компетенції вищих партійних організацій та стосуються діяльності такої первинної партійної організації.
    6.1.7. Керівником первинної партійної організації є голова первинної організації ПАРТІЇ, який призначається головою відповідної обласної партійної організації, з погодженням такої кандидатури Політвиконкомом.
    Керівник первинної партійної організації:

 • здійснює керівництво первинною партійною організацією;
 • скликає збори первинної партійної організації;
 • подає для обрання на зборах кандидатуру свого заступника;
 • розробляє план роботи первинної партійної організації, складає звіт і подає його зборам на затвердження;
 • забезпечує виконання рішень зборів первинної партійної організації;
 • має право підпису всіх документів первинної партійної організації після її державної реєстрації;
 • здійснює інші функції щодо керівництва первинною партійною організацією та управління її роботою згідно з чинним законодавством, цим Статутом, програмними документами ПАРТІЇ та рішеннями вищих партійних органів.

    6.1.8. Первинна партійна організація, після ухвалення відповідного рішення Політвиконкомом, набуває статусу юридичної особи шляхом її державної реєстрації в установленому законом порядку.
    6.2. Районні, міські партійні організації створюються, якщо у відповідній місцевості діє більше ніж дві первинні партійні організації, згідно з порядком, передбаченим рішенням Політвиконкому. Районні, міські партійні організації підпорядковуються обласним партійним організаціям і входять до їх складу.
    6.2.1. Найвищим органом районної, міської партійної організації є загальні збори, що скликаються комітетом районної, міської партійної організації не рідше ніж один раз на рік.
    6.2.2. Норма представництва на загальних зборах установлюється комітетом районної, міської партійної організації. Про час скликання, дату, місце проведення, регламент, попередній порядок денний загальних зборів комітет районної, міської партійної організації повідомляє членів ПАРТІЇ, первинні партійні організації не пізніше ніж за три дні до їх проведення.
    6.2.3. Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше ніж половина делегатів від первинних партійних організацій. Рішення на загальних зборах ухвалюються простою більшістю голосів присутніх делегатів. Голова комітету районної, міської партійної організації, комітет, ревізійна комісія або не менше ніж третина відповідних районних, міських партійних організацій можуть скликати позачергові загальні збори.
    6.2.4. Загальні збори районної, міської партійної організації:

 • подають керівникові обласної партійної організації для призначення кандидатуру голови комітету;
 • обирають, за поданням голови комітету, його заступника, а також членів комітету, голову та членів ревізійної комісії терміном на три роки;
 • подають клопотання про звільнення голови комітету в разі виявлених зловживань з його боку;
 • заслуховують звіти про роботу керівника, комітету та ревізійної комісії районної, міської партійної організації;
 • обирають делегатів на обласні партійні конференції;
 • приймають до свого розгляду будь-які інші питання, що стосуються роботи районної, міської партійної організації.

    6.2.5. Комітет районної, міської партійної організації відіграє провідну роль у діяльності первинних партійних організацій та проводить свою роботу в період між загальними зборами. Персональний та кількісний склад комітету визначається головою первинної партійної організації. Комітет проводить свою роботу у формі засідань, які скликаються його головою не рідше ніж один раз на місяць. Засідання комітету вважаються правомочними, якщо на них присутні більше ніж половина членів комітету. Рішення комітету вважаються ухваленими, якщо за них проголосувало більше ніж половина присутніх на засіданні його членів.
    Комітет районної, міської партійної організації:

 • координує діяльність первинних партійних організацій;
 • скликає не рідше ніж один раз на рік чергові та, при потребі, позачергові районні, міські партійні загальні збори;
 • установлює норму представництва на загальних зборах районної, міської партійної організації;
 • приймає до ПАРТІЇ, за погодженням з головою комітету районної, міської партійної організації, нових членів;
 • бере участь у формуванні органів місцевого самоврядування;
 • виконує повноваження, делеговані йому загальними зборами районної, міської партійної організації;
 • вирішує інші питання діяльності партійної організації згідно з чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями вищих керівних органів та програмними документами ПАРТІЇ.

    6.2.6. Керівником районної, міської партійної організації є голова її комітету. Голова комітету призначається керівником обласної партійної організації за поданням кандидатури загальними зборами відповідної районної, міської партійної організації.
    Голова комітету:

 • представляє районну, міську організацію ПАРТІЇ і здійснює керівництво нею;
 • скликає, при потребі, позачергові загальні збори відповідної районної, міської партійної організації;
 • розробляє план роботи районної, міської партійної організації, складає звіт і подає його загальним зборам та вищим партійним органам; подає для обрання загальним зборам районної, міської партійної організації кандидатури свого заступника, членів комітету, голови та членів ревізійної комісії;
 • скликає засідання та організовує роботу комітету районної, міської партійної організації;
 • забезпечує виконання рішень загальних зборів і комітету районної, міської партійної організації;
 • погоджує прийняття до ПАРТІЇ комітетом районної, міської партійної організації нових членів;
 • погоджує обрання заступників голів нижчих партійних організацій;
 • розпоряджається майном і коштами партійної організації в межах повноважень, наданих йому Політвиконкомом;
 • має право підпису всіх документів партійної організації після її державної реєстрації;
 • здійснює інші функції щодо керівництва партійною організацією згідно з чинним законодавством, цим Статутом, програмними документами ПАРТІЇ та рішеннями вищих партійних органів.

    6.2.7. Районна, міська партійна організація, після ухвалення відповідного рішення Політвиконкомом, набуває статусу юридичної особи шляхом її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.
    6.3. Територіальними партійними організаціями є: Кримська республіканська, обласні, Київська міська та Севастопольська міська партійні організації (далі - обласні), які створюються і діють на підставі Статуту ПАРТІЇ та складаються з районних, міських партійних організацій, що діють на їх адміністративній території.
    6.3.1. Обласна партійна організація:

 • координує роботу міських, районних партійних організацій та визначає порядок їх створення за погодженням з Політвиконкомом;
 • бере участь у формуванні органів місцевого самоврядування;
 • вирішує інші питання діяльності партійної організації згідно з чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями центральних партійних органів та програмними положеннями ПАРТІЇ.

    6.3.2. Найвищим органом обласної партійної організації є конференція, що скликається правлінням обласної партійної організації не рідше ніж один раз на рік.
    6.3.3. Норму представництва на конференції встановлює правління обласної партійної організації. Про час скликання, дату, місце проведення, регламент, попередній порядок денний конференції члени партії та відповідні районні, міські партійні організації повідомляються правлінням не пізніше ніж за місяць до її проведення, як виняток - за два тижні до її проведення.
    6.3.4. Керівник обласної партійної організації, правління, ревізійна комісія обласної партійної організації або не менше ніж одна третина відповідних районних, міських партійних організацій можуть скликати позачергову конференцію.
    6.3.5. Конференція правомочна, якщо на ній представлені більше ніж половина делегатів від районних, міських партійних організацій. Рішення на конференції ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на ній делегатів.
    6.3.6. Конференція обласної партійної організації:

 • обирає, за поданням керівника обласної партійної організації, його заступника та членів правління терміном на три роки;
 • обирає голову та членів ревізійної комісії;
 • заслуховує звіти про роботу правління обласної партійної організації, ревізійної комісії;
 • обирає делегатів на З'їзд ПАРТІЇ;
 • вирішує інші питання, що належать до компетенції обласної партійної організації, згідно з чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями центральних партійних органів та програмними документами ПАРТІЇ.

    6.3.7. Правління обласної партійної організації відіграє провідну та керівну роль у діяльності обласної партійної організації в період між конференціями. Персональний та кількісний склад правління обласної партійної організації визначається і затверджується його головою. Правління проводить свою роботу у формі засідань, які скликаються не рідше ніж один раз на місяць. Засідання правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж половина членів правління. Рішення правління вважаються ухваленими, якщо за них проголосувало більше ніж половина присутніх на засіданні його членів.

Правління обласної партійної організації:

 • координує діяльність районних, міських партійних організацій;
 • не пізніше ніж за місяць до проведення повідомляє членів ПАРТІЇ, районні, міські партійні організації про час скликання, дату, місце проведення, регламент, попередній порядок денний конференції обласної партійної організації;
 • скликає чергові та, при потребі, позачергові обласні партійні конференції;
 • установлює норму представництва на конференції обласної партійної організації;
 • ухвалює рішення про скликання і проведення установчих зборів первинних партійних організацій з подальшим погодженням таких рішень Політвиконкомом;
 • при потребі створює секретаріат обласної партійної організації;
 • затверджує загальний кошторис обласної партійної організації;
 • приймає до ПАРТІЇ, за погодженням з керівником обласної партійної організації, нових членів;
 • виконує повноваження, делеговані йому конференцією обласної партійної організації.
До складу правління обласної партійної організації входять:
 • керівник обласної партійної організації - голова правління обласної партійної організації (за посадою);
 • заступник керівника обласної партійної організації;
 • інші члени правління, обрані на конференції обласної партійної організації.

    6.3.8. Керівником обласної партійної організації є голова правління обласної партійної організації, який обирається З'їздом ПАРТІЇ.
    Керівник обласної партійної організації:

 • представляє обласну партійну організацію та здійснює керівництво нею;
 • здійснює загальне керівництво секретаріатом правління, затверджує його структуру і штатний розпис, приймає і звільняє з роботи його працівників, визначає і затверджує їхні повноваження;
 • скликає засідання та організовує роботу правління обласної партійної організації;
 • визначає і затверджує персональний та кількісний склад правління обласної партійної організації;
 • погоджує прийняття правлінням обласної партійної організації до ПАРТІЇ нових членів;
 • подає для обрання на конференції обласної партійної організації кандидатури свого заступника та членів правління обласної партійної організації;
 • з числа членів правління призначає і знімає з посади керівника секретаріату правління обласної партійної організації;
 • за поданням кандидатури загальними зборами районої, міської партійної організації, призначає керівників районних, міських партійних організацій;
 • призначає, з поданням кандидатур на погодження Політвиконкому, керівників усіх місцевих партійних організацій, що знаходяться на території такої обласної партійної організації;
 • розпоряджається майном і коштами партійної організації в межах повноважень, наданих йому конференцією або правлінням;
 • має право підпису всіх документів партійної організації після її державної реєстрації;
 • здійснює інші функції щодо керівництва обласною партійною організацією та управління її роботою згідно з чинним законодавством, цим Статутом, програмними документами ПАРТІЇ та рішенням вищих партійних органів.

    6.3.9. Обласна партійна організація, після ухвалення відповідного рішення Політвиконкомом, набуває статусу юридичної особи шляхом її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.

7. ПАРТІЙНІ ФРАКЦІЇ (ГРУПИ)

    7.1. Члени ПАРТІЇ, які є народними депутатами України або депутатами місцевих рад, створюють депутатські фракції (групи), що мають назву ПАРТІЇ. Кожен член ПАРТІЇ, який є депутатом, зобов`язаний увійти до складу партійної фракції (групи), за наявності підстав для її створення та виконувати (реалізовувати) у ній рішення ПАРТІЇ.

8. МАЙНО І КОШТИ ПАРТІЇ

    8.1. ПАРТІЯ, створювані нею установи та організації не мають права засновувати підприємства, крім видавництв, засобів масової інформації, займатися господарською та іншою комерційною діяльністю, за винятком продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів.
    8.2. ПАРТІЯ може мати у своїй власності: кошти, рухоме і нерухоме майно, транспортні засоби, інше необхідне для забезпечення своєї діяльності майно, передбачене для використання відповідно до Статуту ПАРТІЇ та її програмних цілей та не заборонене для політичних партій згідно з чинним законодавством.
    8.3. Джерелами коштів і майна ПАРТІЇ, її територіальних та місцевих партійних організацій є:

 • вступні, цільові та членські внески членів ПАРТІЇ;
 • пожертви громадян України;
 • майно, придбане за рахунок власних коштів ПАРТІЇ, коштів від продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів із символікою ПАРТІЇ, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів.

    8.4. Кошти і майно ПАРТІЇ використовуються тільки на виконання статутних завдань ПАРТІЇ.
    8.5. ПАРТІЯ, її територіальні та місцеві організації, як юридичні особи, несуть самостійну відповідальність за своїми зобов`язаннями і не несуть відповідальності за зобов`язаннями будь-яких інших юридичних чи фізичних осіб, у тому числі членів ПАРТІЇ. ПАРТІЯ не несе майнової відповідальності за зобов`язаннями своїх членів, а члени ПАРТІЇ не відповідають за зобов`язаннями ПАРТІЇ.
    8.6. ПАРТІЯ щороку публікує свій бюджет для оприлюднення.
    8.7. ПАРТІЯ, створювані нею організації та установи ведуть оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до державного бюджету платежі в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством.
    8.8. Члени ПАРТІЇ сплачують членські внески до тієї партійної організації, до якої вони безпосередньо належать. Періодичність, розмір, порядок сплати, розподіл і використання членських внесків установлюються відповідним положенням, яке затверджується Політвиконкомом.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

    9.1. Припинення діяльності ПАРТІЇ здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації в порядку, установленому чинним законодавством України.
    9.2. Реорганізація здійснюється за рішенням З'їзду ПАРТІЇ кваліфікованою більшістю - якщо за нього проголосувало не менше ніж дві третини зареєстрованих на З'їзді делегатів.
    9.3. Ліквідація здійснюється за рішенням З'їзду ПАРТІЇ кваліфікованою більшістю - якщо за нього проголосувало не менше ніж дві третини присутніх на З'їзді делегатів - або за рішенням суду.
    9.4. У разі ліквідації ПАРТІЇ кошти і майно ПАРТІЇ не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

    10.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням З'їзду ПАРТІЇ кваліфікованою більшістю - не менше ніж двома третинами голосів зареєстрованих на З'їзді делегатів.

    10.2. Про зміни, внесені до статутних документів, відповідні центральні органи ПАРТІЇ в п'ятиденний термін повідомляють Міністерство юстиції України.

* * *

ЗАРЕЄСТРОВАНО МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ "21" червня 2000 року Свідоцтво № 1457


ПОГОДЖЕНО зі змінами та доповненнями ІІ ПОЗАЧЕРГОВИМ З'ЇЗДОМ ПАРТІЇ "ТРУДОВА УКРАЇНА"
"18" листопада 2000 року

ЗАТВЕРДЖЕНО УСТАНОВЧИМ З'ЇЗДОМ ПАРТІЇ "ТРУДОВА УКРАЇНА" "19" травня 2000 року


 

Про партію  Регіональні організації  Новини  Фракція у ВР
Громадське Життя  Вибори  Зворотний зв'язок  Мапа сайту

Купить деревообрабатывающий станок | Где купить бетон | Як купити квартиру від Києвом | Купити алюмінієвий профіль |